รายชื่อG53ที่สอบติด100% (แถบสีเขียวคือคณะที่รายงานตัว)
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น สายเรียน โรงเรียน โครงการ คณะที่สอบติด สาขา มหาวิทยาลัย
1 กรรณิการ์  หงษ์พงษ์ น้ำฝน ศิลป์-ญี่ปุ่น วัฒโนทัยพายัพ รับตรง วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับตรง วิทยาการจัดการ ธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
2 ณัฐวุฒิ  พิณโนเอก หนิ่ง ศิลป์-ญี่ปุ่น ดาราวิทยาลัย รับตรง วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 พงษ์วิศว์  จันไกรผล ป๊อบ วิทย์-คณิต วัฒโนทัยพายัพ รับตรง วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 รัฐกร  ชาติดี โต วิทย์-คณิต เชียงใหม่คริสเตียน รับตรง วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี แอนนิเมชั่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โควตา วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 พิชชาวีร์  กันยา แจน ศิลป์-ญี่ปุ่น วัฒโนทัยพายัพ รับตรง ศิลปศาสตร์ การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชี่ยงใหม่
โควตา มนุษย์ศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รับตรง วิทยาการจัดการ ธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
6 พิชญ์สินี  เกิ้งบุรี ม่ะเหมี่ยว วิทย์-คณิต ดาราวิทยาลัย โควตา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชี่ยงใหม่
โควตา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 อรณิชา  ทิพย์ดวงตา แต้ว วิทย์-คณิต ดาราวิทยาลัย โครงการเทคโนโลยีสัญจร ประเภท ก  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โควตา มนุษย์ศาสตร์  สาขาวิชาเอกคู่วิทยาศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 อมายาวี  สระทองแห่ การ์ตูน วิทย์-คณิต เรยีนาเชรีวิทยาลัย โควตา บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9 แพรวพรรณ  ศิริธานันท์ ยุ้ย วิทย์-คณิต วัฒโนทัยพายัพ โควตา เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โควตา บริหารธุรกิจ การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชี่ยงใหม่
รับตรง บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชี่ยงใหม่
รับตรง บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจการค้าปลีก สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
รับตรง บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 เนตรทิพย์  อินธนู หญิง วิทย์-คณิต หอพระ โควตา เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับตรง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
11 ทศพล  ตาคำ เฟิร์ส ศิลป์ - จีน ดาราวิทยาลัย รับตรง วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โควตา ศิลปศาสตร์ ภาษาจีน-ธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
12 กรกมล  คงอิ่ม เบญ วิทย์-คณิต วชิรวิทย์ โควตา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เคมี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับตรงหลัง admissions  คณะนิติศาสตร์  สาขานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 ธัญญ่า  เปรม ธัญญ่า วิทย์-คณิต วชิรวิทย์ รับตรง วิทยาการจัดการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
โควตา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โควตาพิเศษ ศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
14 มัณฑนา  เกินทอง น้ำ  วิทย์-คณิต ส่วนบุญโญปถัมภ์ โครงการเทคโนโลยีสัญจร ประเภท ก  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โควตา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โควตา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชี่ยงใหม่
โครงการรับเข้าด้วยวิธีพิเศษ (ว.พ.) วิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 รุจี  วัฒนะจันทรกุล อายร์ วิทย์-คณิต ดาราวิทยาลัย โครงการเทคโนโลยีสัญจร ประเภท ก  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยรเทคโนโลยีสิริธร ธรรมศาสตร์
โควตา เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับตรง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
16 วิทธวัช  พวงสายใจ ดิว วิทย์-คณิต ดาราวิทยาลัย โควตา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชี่ยงใหม่
รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสาระสนเทศ สถาบันเทคโนยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โควตา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17 ศยามล  เมฆวงค์ เฟิร์น วิทย์-คณิต ยุพราชวิทยาลัย โควตา วิทยาศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Admissions คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18 ศุภนุช  ชัยดิลกลาภ นุช วิทย์-คณิต ดาราวิทยาลัย โควตา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โควตา พยาบาลศาสตร์ พยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล
รับตรง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
19 สรัญญา  วงศ์สุวรรณ ดาจี้ วิทย์-คณิต ดาราวิทยาลัย โควตา วิทยาศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
20 มณฑิชา  ทรงศุภชัยกุล แนน ศิลป์ - จีน ยุพราชวิทยาลัย รับตรง วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับตรง ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
21 พิมประภา  ปัญญามา หนิง ศิลป์ - จีน ยุพราชวิทยาลัย โควตา ศิลปศาสตร์ การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชี่ยงใหม่
22 ภพร  ใจมุข กิ๊ฟท์ ศิลป์ - ญี่ปุ่น เรยีนาเชรีวิทยาลัย รับตรง วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี แอนนิเมชั่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โควตา มนุษย์ศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23 รพีพร  วงศ์สุธาวี ขวัญ วิทย์-คณิต ยุพราชวิทยาลัย โควตา วิจิตรศิลป์ การภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24 เหมือนฝัน  ยศมูล นู๋เล็ก วิทย์-คณิต พะเยาพิทยาคม รับตรง เทคโนโลยีทางทะเล เทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
โควตา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
Admissions ประมง  สาขาประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 วิรากานต์  โตเขียว กิ๊ก วิทย์-คณิต ยุพราชวิทยาลัย โควตา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 ศิประภา  กันทาเขียว นาย วิทย์-คณิต สันกำแพง รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเลคทรอนิคและระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการเรียนดี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
โควตา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Admissions  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
27 ธนัตถ์  แม้นวงค์ ไนท์ ศิลป์-คำนวณ อัชสัมชัญ ลำปาง รับตรง บริหารธุรกิจ การตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รับตรง เศรษฐศาสตร์ภาคพิเศษ  สาขาเศรษฐศาสตร์ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
28 วีระยุทธ  สร้อยขุนทด บอล วิทย์-คณิต หางดงรัฐราฐอุปภัมถ์ โควตา วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการเรียนดี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
Admissions คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ เครื่องจักรกลเกษตร   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
29 ศุภทรัพย์  อนุมัติ เฟน วิทย์-คณิต มงฟอร์ตวิทยาลัย โควตา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับตรง วิทยาการจัดการ ธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
Admissions คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับตรง คณะการแพทย์แผนตะวันออก  สาขาแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
30 พรประไพ  ไลไส่ หลิว วิทย์-คณิต ยุพราชวิทยาลัย โควตา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับตรง พยาบาลศาสตร์ พยาบาล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับตรง วิทยาการจัดการ ธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
รับตรง บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
31 อรอนงค์  พรมวงษ์ ส้ม วิทย์-คณิต สันทรายวิทยาคม รับตรง วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
32 ภาคภูมิ  วิชิตพันธ์ ตั้ม วิทย์-คณิต วชิรวิทย์ รับตรง วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี แอนนิเมชั่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับตรง วิทยาการจัดการ ธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
33 ประภัสสร  อุประสินธุ์ ชิว วิทย์-คณิต สาธิต ม.ช. รับตรง สื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมิเดีย สื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมิเดีย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โควตา คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
34 กฤษณะ  ธิต๊ะ ต้อม ศิลป์-คำนวณ อัชสัมชัญ ลำปาง โควตา ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
35 กันต์กนิษฐ์  คงสมัย โบว์ วิทย์-คณิต ส่วนบุญโญปถัมภ์ โควตา บัญชี การบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับตรง วิทยาศาสตร์ สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
โควตา คณะบริหารธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ วิทย์ - คณิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
36 ปิยกมล  คล้ายกัน ฟ้า วิทย์-คณิต วชิรวิทย์ โควตา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีววิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Admissions คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติฯ   สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
37 วราภรณ์  กันธิยะ เน็ท วิทย์-คณิต ส่วนบุญโญปถัมภ์ โครงการเรียนดี สาธารณสุข สาธารณสุขอนามัย อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
รับตรง พยาบาลศาสตร์ พยาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ
โควตา สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
38 รุจิษยา  จันระสา ป๊อบปี้ วิทย์-คณิต วัฒโนทัยพายัพ โควตา บัญชี การบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โควตา คณะบัญชี  สาขาวิชาบัญชี  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
โควตา บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Admissions คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
39 อัญติมา  สิงห์ทอง แก้วก๊อ วิทย์-คณิต ดาราวิทยาลัย โครงการ NANE  วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
40 กวิน  มานะจิต ต๊ะ วิทย์-คณิต มงฟอร์ตวิทยาลัย รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โควตา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
41 สุพิชชา  พงษ์พรรณรวม แนน ศิลป์ - ญี่ปุ่น วัฒโนทัยพายัพ รับตรง สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โควตา สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
42 นพวรรณ์  แก้ววงศ์วาน ต่าย ศิลป์ - ญี่ปุ่น วัฒโนทัยพายัพ รับตรง สังคมศาสตร์ สังคมศึกษา กศบ.5ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับตรง ศิลปศาสตร์ การจัดการทั่วไป เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
โควตา คณะสังคมศาสตร์  สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
43 กฤษรกาญจน์ แก่นกล้า กวาง ศิลป์ - ญี่ปุ่น วชิรวิทย์ โครงการเรียนดี สังคมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โควตา สังคมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
44 เบญจมาภรณ์  สุภาวัฒน์ เบญ วิทย์-คณิต ดาราวิทยาลัย โควตา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Admissions เทคนิคการแพทย์  สาขาเทคนิครังสี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
45 วราภรณ์ กาพันสิทธิ์ อ้อย วิทย์-คณิต ยุพราชวิทยาลัย โควตา คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิศวกระบวนการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
46 พิชญ์สุดา วิญญาเย็น พิชญ์ ศิลป์ - ญี่ปุ่น ยุพราชวิทยาลัย โควตา คณะรัฐศาสตร์ การระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
47 ธัญญา สุริยะชัย บาส วิทย์-คณิต ยุพราชวิทยาลัย โควตา คณะเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Admissions คณะบริหารธุรกิจ   สาขาบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
48 ขวัญชนก สุภาวงค์  อุ๋ง วิทย์-คณิต ส่วนบุญโญปถัมภ์ โควตา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
49 พัชรพงษ์ ชมพูวงค์  เจ วิทย์-คณิต ยุพราชวิทยาลัย โควตา คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Admissions วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดล
50 สายสกุล คิดอ่าน อาร์ม วิทย์-คณิต วังเหนือ โควตา คณะวิทยาศาสตร์  สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและเคมีเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
51 วิสสุตา วงศ์มา  อาย วิทย์-คณิต พะเยาพิทยาคม โควตา คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
52 ณัฐธิดา รมยานนท์  ออม ศิลป์ - ญี่ปุ่น วัฒโนทัยพายัพ โควตา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  สาขา แอนนิเมชั่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
53 ปภัสรา สุภามูล  ตั๊ก วิทย์-คณิต กาวิละวิทยาลัย โควตา คณะเกษตรศาสตร์  สาขาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
54 อรอุมา จอมเดช อ้อ วิทย์-คณิต ดาราวิทยาลัย โควตา คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ วิทย์ - คณิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
55 ธนดล ใจดวงจันทร์ ตั้ว วิทย์-คณิต มงฟอร์ตวิทยาลัย รับตรง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โควตา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
56 พิมสิริ จันตาบุญ พิม วิทย์-คณิต ยุพราชวิทยาลัย โควตา คณะเทคนิคการแพทย์  สาขารังสีเทคนิค  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
57 ชัยวัฒน์ ทองเที่ยง ดิว ศิลป์ - จีน วัฒโนทัยพายัพ โควตา คณะสังคมศาสตร์  สาขาไทยศึกษา   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
58 สาธินี อมรศรีสัจจะ หยก ศิลป์ - จีน วัฒโนทัยพายัพ ทุนเรียนฟรี ศิลปศาสตร์ จีนธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
โควตา คณะการสื่อสารมวลชน  สาขาสื่อสารมวลชน เลือกสอบภาษาจีน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
59 นิธิกาญจน์ นทีวุฒิกุล ฟาง วิทย์-คณิต วชิรวิทย์ โควตา คณะสังคมศาสตร์  สาขาภูมิศาสตร์ วิทย์ - คณิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
60 ณัฐนนท์ ไชยวงค์  อ๋อง ศิลป์-คำนวณ วารีเชียงใหม่ โควตา คณะรัฐศาสตร์ฯ  สาขารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
61 ชิษณุพงศ์ รุ่งศิริกุลนันทร์ แบงค์ วิทย์-คณิต มงฟอร์ตวิทยาลัย รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสาระสนเทศ สถาบันเทคโนยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ชีวการแพทย์ เทคโนโลยีชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โควตา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
62 กรณิการ์ สุวรรณ์ เบล ศิลป์-คำนวณ วชิรวิทย์ โควตา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ
Admissions คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ
รับตรง ศึกษาศาสตร์ สาขาศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
63 ประกายดาว แอบคำ ปลาดาว วิทย์-คณิต หอพระ โควตา คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยพายัพ
รับตรง คณะวิทยาศาสตร์  สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
64 ปิยฑิต ณ ลำพูน  เน็ต ศิลป์-ฝรั่งเศส มงฟอร์ตวิทยาลัย โควตา คณะนิเทศศาสตร์  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
รับตรง บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชี่ยงใหม่
65 ชนากานต์ วรกานต์ศักดิ์ ไนท์ ศิลป์ - ญี่ปุ่น พระหฤทัยเชียงใหม่ โควตา คณะนิติศาสตร์  สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
รับตรงหลัง admissions คณะนิติศาสตร์  สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
66 เฉลิมภักดิ์ ภักดีบุตร อาร์ท ศิลป์ - จีน ยุพราชวิทยาลัย โควตา คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพายัพ
รับตรง คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบอุตสาหกรรม - ออกแบบผลิตภัณฑ์ (4ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
67 สุทธินันท์ แก้วโปธา แน๊ก ศิลป์-จีน ยุพราชวิทยาลัย โควตา คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ
รับตรง บริหารธุรกิจ การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
โควตา บริหารธุรกิจ การบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ
Admissions คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  มหาวิทยาลัยพายัพ
68 อัฐกรณ์ กีรติพงศธร มอส วิทย์-คณิต ดาราวิทยาลัย โควตา คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
รับตรง การบินพลเรือน การบินพลเรือน สถาบันการบินพลเรือน
Admissions วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
69 วิภาวี มณีชมภู น้ำ วิทย์-คณิต วัฒโนทัยพายัพ โควตา คณะบัญชี  สาขาวิชาบัญชี  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
Admissions คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
70 ปิยนุช สันกลกิจ แน๊ส วิทย์-คณิต หอพระ โควตา คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
รับตรง บริหารธุรกิจ บัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
71 จันจิราภรณ์ จันต๊ะ ญิ๋ง วิทย์-คณิต หอพระ รับตรง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
72 ณรัญญา สุรินทร์แก้ว บลู วิทย์-คณิต พร้าววิทยาคม รับตรง เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
โครงการเรียนดี วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
Admissions คณะเกษตรศาสตร์  สาขาเกษตรๆ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
73 ปกป้อง บรรเทิงใจ อะตอม ศิลป์-คำนวณ ยุพราชวิทยาลัย รับตรง วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี วิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับตรงหลัง admissions   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพายัพ
74 ทัณฑิมา เล็บสังวาลย์ เฟริน ศิลป์ - ญี่ปุ่น วัฒโนทัยพายัพ รับตรง วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี วิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Admissions คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รับตรงหลัง admissions บริหารธุรกิจ การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
75 อมรวัฒน์ แสงประสิทธิ์ ปาว วิทย์-คณิต ยุพราชวิทยาลัย รับตรง วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
76 เชิดตระกูล มาลัย ปาล์ม ศิลป์-คำนวณ สันทราย รับตรง วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
Admissions นิติศาสตร์  สาขานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยพายัพ
รับตรง นิติศาสตร์  สาขานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
77 อัญชลี ทองปลี อัญ ศิลป์-คำนวณ สันทราย รับตรง วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ 
รับตรง คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
78 อัครพงศ์ คนเที่ยง ทีม วิทย์-คณิต วังเหนือวิทยา รับตรง อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Admissions คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
79 จุฑามาศ จอมหาร มิ้นท์ วิทย์-คณิต ยุพราชวิทยาลัย โควตา บริหารธุรกิจ การตลาด มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Admissions ผลิตกรรมทางเกษตร  สาขาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
80 อธิฐาน คนเที่ยง   ใหม่ วิทย์-คณิต วังเหนือวิทยา โครงการพิเศษ วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขอนามัย อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
Admissions สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขอนามัย อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
81 ศุภธิดา ทองนพรัตน์ บี ศิลป์-คำนวณ วชิรวิทย์ รับตรง บริหารธุรกิจ การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชี่ยงใหม่
82 วนิสา สายมา ป้าน ศิลป์-คำนวณ เรยีนาเชลีวิทยาลัย รับตรง คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบอุตสาหกรรม - ออกแบบผลิตภัณฑ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชี่ยงใหม่
Admissions  คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ม.แม่โจ้
83 ชญานิน เกตุแก้ว ฝัน ศิลป์-คำนวณ โปลิเทคนิคลานนา รับตรง คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชี่ยงใหม่
84 อธิบดินทร์ เจตมะณีรัตน์ เอ็กซ์ ศิลป์-คำนวณ ดาราวิทยาลัย รับตรง คณะบริหารธุรกิจ BBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย
85 ภูเบศร์ ปัญญาแก้ว ภู ศิลป์-คำนวณ วารีเชียงใหม่ รับตรง บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชี่ยงใหม่
86 อังคณา แก้วอินถา เมย์ วิทย์-คณิต สองแคววิทยาคม โครงการเรียนดี เทคนิคการแพทย์ เทคนิคกิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
87 วรทัต หาญเตชะ เต๋า วิทย์-คณิต มงฟอร์ตวิทยาลัย รับตรง บริหารธุรกิจ การจัดการ มหาวิทยาลัย ชินวัตร
Admissions คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรตรี-โท เศรษฐศาสตร์สองภาษา  สาขา เศรษฐศาสตร์ หลักสูตรตรี-โท เศรษฐศาสตร์สองภาษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
88 มฆพรรณ  เขียวงาม ยอร์ช ศิลป์-คำนวณ พะเยาพิทยาคม โควตา บริหารธุรกิจ การจัดการ มหาวิทยาลัยพายัพ 
รับตรง รอบ 2 บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ - การจัดการระบบฯ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชี่ยงใหม่
admissions  คณะนิติศาสตร์  สาขานิติศาสตร์  ม.พายัพ
89 จิติมนต์ ไทรตระกูล แนน วิทย์-คณิต วัฒโนทัยพายัพ รับตรง วิทยาศาสตร์ สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
รับตรงหลัง admissions วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ม.พายัพ
90 ณัฐวัฒน์ ริยาพันธ์ แบงค์ วิทย์-คณิต วชิรวิทย์ รับตรง จ่าอากาศ จ่าอากาศ ร.ร.จ่าอากาศ
91 นริศรา สิทธิปัญญา เนท วิทย์-คณิต ยุพราชวิทยาลัย Admissions คณะสังคมศาสตร์  สาขาภูมิศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
92 พรทิพา ปินตาคำ เดียร์ วิทย์-คณิต นวมินทราชูทิศ พายั Admissions คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
93 นีรนุช แซ่ย่าง นุช ศิลป์ - ฝรั่งเศ สันกำแพง Admissions คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  มหาวิทยาลัยนเรศวร
94 ชัญญานุช อุดมบุตร กาญจน์ วิทย์-คณิต พะเยาพิทยาคม Admissions คณะเศรษฐศาสตร์ภาคพิเศษ  สาขาเศรษฐศาสตร์ภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
95 กษิดิส กวีวรลักษณ์ กิฟท์ วิทย์-คณิต มงฟอร์ตวิทยาลัย Admissions คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
96 ศิลปชัย สุวรรณปราการ เปรม ศิลป์ - ฝรั่งเศ ยุพราชวิทยาลัย Admissions คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
97 กาญจนา ตาอินทร์ กานต์ ศิลป์ - จีน วัฒโนทัยพายัพ Admissions คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
98 รัฐศาสตร์ นิธิวัฒน์ธราดล   ยาส ศิลป์-ญี่ปุ่น วชิรวิทย์ Admissions มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร่)  สาขาวิชาการจัดการชุมชน  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ศึกษาต่อประเทศอินเดีย
99 ลดาวัลย์ ดอกจันทร์ แอน วิทย์-คณิต วชิรวิทย์ รับตรงหลัง admissions  คณะนิติศาสตร์  สาขานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
100 ชินดนัย อิ่นคำ  เจมส์ ศิลป์ - ฝรั่งเศ ยุพราชวิทยาลัย รับตรง บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่